Menu

Phụ gia đông kết nhanh dùng cho bê tông phun hầm

  • Tên sản phẩm
    Tên chung

    Phụ gia đông kết nhanh dùng cho bê tông phun hầm Denka natmic T-5 dạng bột

    Ứng dụng

    Phụ gia đông kết nhanh dùng cho bê tông phun hầm dạng bột dung cho phun ướt